Решение на Директора на РИОСВ – Варна за преценяване на необходимостта от ЕО на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.428

16.03.2023

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки