Решение на Директора на РИОСВ – Варна за преценяване на необходимостта от ЕО на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 110 kV от подстанция 20/110 kV в ПИ 31005.15.429

04.05.2023

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки