Решение на Директора на РИОСВ – Варна за преценяване на необходимостта от ЕО на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.422

17.11.2022

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки